rekonstrukce a přístavba Sokolovny - Jihlava

studie: 2022

Oproti původní náplni z doby výstavby, kdy budova sloužila pouze pro sport a kulturu jsou nyní v sokolovně obsaženy další funkce a jim odpovídající prostory jsou v tuto chvíli silně poddimenzovány. Jedná se o administrativní zázemí pro Sokol i DIOD, zázemí pro návštěvníky DIODu (šatna, toalety), zázemí kavárny, zázemí pro cvičitele. O potřebě přístavby pro rozšíření sportovních, skladových i dalších kapacit sokolovny bylo uvažováno několikrát v průběhu 20. století. Záměr přístavby kavárny je patrný již z původních Fuchsových plánů z roku 1935. Po dokončení realizace se dle dochovaných archivních pramenů jednalo o rozšíření sokolovny ještě minimálně v letech 1937 a 1945. V současné době plánovaná transformace sportovních provozů Sokola s sebou přináší další nároky na prostory sportovní i administrativní.                        Návrh přístavby a dispoziční úpravy ve stávající budově nám umožňují vytvoření nových kapacit a zároveň lepší funkční propojení provozů mezi sebou. Protože jde o památkově chráněný objekt, byly všechny navržené úpravy i přístavba podrobně konzultovány se zástupci památkové péče a to včetně možnosti zbourání či ponechání přední/uliční části současné přístavby z 50.let 20.století (neznámého autora), která multiplikuje a zcela kopíruje Fuchsovo řešení fasády. Návrhem na její odstranění se vracíme k původní realizaci projektu. Nový objem je zasunutý od hlavní čelní fasády sokolovny tak, aby se z exponovaného pohledu na sokolovnu z křižovatky ulic Tyršova a Tolstého pohledově vůbec neuplatňoval.                                                                                                                                                                                                                                 Prostory v nově navržené přístavbě jsou ve všech patrech umístěny v přímé návaznosti na navazující provozy stávající budovy. V přízemním podlaží je přístupové foyer, zázemí pro kulturní sál DIOD, šatna a wc. V prvním podlaží se nachází administrativní prostory pro vedení DIODu a vedení Sokola, wc a denní místnost pro zaměstnance. V třetím podlaží se nachází šatny a zázemí pro cvičitele a nářaďovna.                      Navržené úpravy nám také umožní lepší rehabilitaci prostor stávající budovy dle původního Fuchsova návrhu. Jedná se především o navrácení reprezentativnosti hlavního schodišťového rizalitu, jak v dispozičním řešení, tak i v materiálovém pojetí. V rámci rekonstrukce bude např. uvolněn prostor zazděného hlavního vstupu a navrácena mu jeho původní funkce. Přemístěním stávající šatny cvičitelů vedle schodiště ve 3.NP získáme znovu vzdušný reprezentativní prostor před cvičebními sály. Součástí obnovy je i odstranění minulých nevhodných stavebních úprav, případně jejich nahrazení vhodnější variantou.                                                                                                                                                                     Stejně jako v interiéru, tak i v exteriéru se v rámci celkové rekonstrukce budovy předpokládá navrácení vzhledu v co největší míře do původní Fuchsovy podoby. Např. oprava venkovní fasády ve vstupní části parteru, kde byla původně kombinace cihlového zdiva a omítkových pásů nebo návrat k původnímu členění oken na JZ fasádě. Zcela novým architektonickým prvkem bude fasáda nové přístavby, která je navržena tak, aby pohledově co nejméně konkurovala výrazné Fuchsově architektuře, zároveň však chce svým materiálovým pojetím přiznávat původ v 21. století. Výběru vhodného fasádního pojetí bylo věnováno velké množství času a nakonec byla ze tří materiálových variant představených jihlavským památkářům (kovová, „zelená“, cihlová) vybrána investorem varianta prořezávaného plechu (tahokovu).                            V předprostoru nové přístavby vzniká poloveřejný prostor oddělený od vedlejší obslužné komunikace betonovou zídkou se zelení a zabudovaným sezením, která je ukončena prostorem pro kryté popelnicové stání. Předprostor materiálovým řešením navazuje na stávající předprostor a schodiště sokolovny. Dosud chybějící stání pro kola jsou navržena jednak v tomto předprostoru hned vedle hlavního vchodu do přístavby, tak i v blízkosti hlavního vchodu do tělocvičen v krytém průchodu na rohu ulic Tyršova a Tolstého v těsné návaznosti na stávající cyklostezku.